Krajinski park

Krajinski park Boč je geološko in geografsko najvzhodnejši del Karavank, ki obsega 2082 ha. Za krajinski park ga je zaradi njegove enkratnosti, pestrosti in množice naravnih in kulturnih vrednot leta 1990 razglasila občina Šmarje pri Jelšah.

Površje Bočkega hribovja sestavljajo na zahodu triasni apnenci in dolomiti, na vzhodu pa miocenski apnenci in kremenovi peščenjaki. Zaradi številnih kraških jam, vrtač, požiralnikov in kraških izvirov območje Boča uvrščajo med območja osamelega krasa. To pa ne pomeni, da Boč ni hidrološko bogat, saj so tam odkrili številne izvire naravne mineralne vode.

Boč je tudi pomembna botanična lokaliteta, saj se tu nahaja znanstveno zanimiva in redka ter ogrožena flora. Poraščajo ga bukovi gozdovi. Na južnih pobočjih je nahajališče ilirske vegetacije (Orno-Ostryon, Fagion), ki ima tu najsevernejšo mejo uspevanja pri nas. Od redkih rastlinskih vrst tu najdemo: velikonočnico (Pulsatilla grandis), navadni jesenček (Dictamnus albus), kranjski šebenik (Erysimum carniolicum), dišeči volčin (Daphne cneoru) in sivkasti popon (Helianthemum canum).

Po vstopu Slovenije v Evropsko skupnost so večino parka vključili v območje evropskega okoliškega omrežja Natura 2000. Namen projekta je ob ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju trajnostnega razvoja zavarovanega območja, načrtovati in vzpostaviti upravljanje zavarovanega območja na podlagi prenosa izkušenj in znanja avstrijskega partnerja, razvijati primerne in trajnostne oblike rekreacije in turizma ter razvijati informacijski sistem, pospeševati pretok in splošne izmenjave informacij ter promovirati in pospeševati osveščanje javnosti o pomenu naravnih vrednot.