Občina Rogaška Slatina

Zaključek del na cesti Brestovška cesta - Vinec

12.07.2012

Župan občine, mag. Branko Kidrič, je s prerezom traku uradno predal namenu prvi odsek obnovljene prometne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina.

V sklopu programa posodobitve lokalne cestne infrastrukture in odprave nevarnih prometnih točk v Občini Rogaška Slatina je župan občine, mag. Branko Kidrič, s prerezom traku uradno otvoril in prometu predal prvi odsek obnovljene prometne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina

V projektu rekonstrukcije prometne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina sta združena dva različna, a medsebojno povezana odseka lokalnih cest, in sicer LC Brestovška cesta - Vinec in LC Prnek - Tekačevo.

Dela na LC Brestovška cesta - Vinec so vključevala potrebne razširitve asfaltnega dela vozišča s 3,00 m oz. 3,30 m na 3,60 m, ureditev bankin, odvodnjavanja, sanacije spodnjega ustroja, kompletno preplastitev vozišča ter druga z ureditvijo cest povezana gradbena dela. Zaradi plazenja terena sta bila izgrajena tudi dva podporna zidova, prvi v dolžini 46 m in drugi v dolžini 30 m.

Posebnega pomena pa je tudi prometna ureditev okrog pokopališča Sv. Trojica, kjer je razen cestne obnove in razširitve vozišča na 5,00 m izvedenih in urejenih 48 javnih parkirišč ter izgrajen pločnik in javna razsvetljava v razdalji 300 m.

Razdaija obnovljenega odseka znaša 3.300 m, medtem ko znaša celotna trasa obnove 7.200 m, kar pomeni, da gre za po razdalji največji cestni projekt v zgodovini občine, kar bodo še posebej občutili občani iz blizu 350 gospodinjstev in kar iz 10 različnih naselij, skozi katera bo po zaključenem projektu možno zapeljati po moderni, obnovljeni cestni povezavi: Brestovška cesta, Brestovec, Kamence, Prnek, Tekačevo, Topole, Male Rodne, Velike Rodne, Vinec in Rogaška Slatina.

Dela je izvajalo Cestno podjetje Ptuj d.d., vrednost del na tern odseku je bila 620.000 EUR, celotna vrednost projekta pa je 1.485.000 EUR. Del potrebnih sredstev, oz. 361.000 EUR, je občina uspela zagotoviti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zaključek celotnega projekta in predaja obnovljene prometne infrastrukture še na odseku LC Prnek -Tekačevo svojemu namenu je načrtovana vjeseni 2012.


Občina Rogaška Slatina