Občina Rogaška Slatina

Sporazum o izvedbi odpusta dolga

11.09.2015

Občina Rogaška Slatina je 4. 9. 2015 pristopila k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov po predhodnem sestanku s predstavniki javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.

Občina je namreč podpisnica sporazuma kot ustanoviteljica vrtca in šol, kjer bo mogoče podati vlogo za odpis dolgov iz naslova neplačila vrtca in neplačane prehrane v osnovnih šolah, ki so na dan 31. 12. 2014 zapadli za več kot 12 mesecev. Dolgovi se bodo lahko odpisali tistim dolžnikom, ki so kadarkoli v obdobju med 1. 1. in 30. 6. 2015 prejemali socialne transfere oz. pomoči, ki so našteti v Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, 57/2015).

Dolžniki oddajo predlog za odpis dolga na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občine in javnih zavodov ter na centrih za socialno delo, na sedežih in izpostavah Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj, Slovenske Karitas in Zveze prijateljev mladine Slovenije. Vlogo mora dolžnik podati najkasneje do 31. 10. 2015 na sedež upnika (Vrtec Rogaška Slatina, I., II. ali III. OŠ Rogaška Slatina). Dogovor o odpustu dolga pa je potrebno skleniti najkasneje do 31. 1. 2016.

O višini odpisa dolgov bo odločal Občinski svet Občine Rogaška Slatina, in sicer potem, ko bo iz zbranih vlog za odpis dolgov razviden njegov skupni znesek.

To so obrazci