Občina Rogaška Slatina

Obnova parka ob paviljonu Tempelj

22.01.2016

Centralni Zdraviliški park je bil v celoti prenovljen v letih 2008, 2009 in 2011. Območje ob paviljonu Tempelj med hoteloma Savo in Donatom ter stolpnico Medical centra pa je ostalo dokaj neurejeno.

Ker gre za pomemben centralni del Zdraviliškega jedra in ker lastnik območja ni povzel aktivnosti za obnovo le-tega, je pobudo za preureditev prevzela Občina.


Prvi korak je storila z naročilom študije ureditve tega območja. Študijo je bilo potrebno uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje in lastniki zemljišč oziroma hotelirji. V letu 2014 se je izdelala ustrezna projektna dokumentacija, ki je bila podlaga za izbiro izvajalca in izvedbo projekta. Ker gre za kulturno varstveno zaščiteno območje, je veliko časa in pozornosti bilo potrebno posvetiti glavnemu soglasodajalcu Zavodu za varstvo kulturne dediščine Celje.

Prostor med Templjem in Medical centrom predvideva vzpostavitev osrednje ploščadi kot reprezentančnega prostora, ki bo primeren tudi za različne prireditve.


Zamenjava tlaka je predvidena v enaki izvedbi in strukturi, kot je že izveden v prenovljenem delu parka. Na stik dveh osi predlagane ureditve je bil že leta 2014 premeščen kip Sv. Janeza Nepomuka, ki ta prostor vsebinsko nadgrajuje. Predlagana ureditev ohranja tudi lokacijo obeh vrelcev. Predvidena je prestavitev kipa Borisa Kidriča nekoliko v desno od sedanje lokacije, gledano v smeri objekta Medical centra. Razmejitev predvidenega prostora na severu predstavlja pravokotna zelenica z zasaditvijo dreves in namestitvijo klopi.

Zamenjava tlakov je predvidena tudi na sprehajalni poti v smeri hotelov Zagreb in Sava z umestitvijo enorednega drevoreda na travnih zelenicah. Ob sprehajalni poti je predvidena zasaditev vrtnic in namestitev klopi.

Občina pa namerava zgraditi tudi novo povezovalno pot iz Zdraviliškega parka na novo zgrajeni pločnik za Medical centrom, ki v nadaljevanju vodi proti Aninemu dvoru. Nova pot bo izvedena kot klančina, ki bo prijazna invalidom, kot tudi staršem z otroškimi vozički.

V letu 2015 so potekala dolgotrajna usklajevanja s potencialnimi sovlagatelji. Zaključek usklajevanj je podpis pogodbe dne 6.1.2016 med Občino Rogaška Slatina, Hotelom Sava Rogaška d.o.o., podjetjem SLKI d.o.o., kot investitorji in izvajalcem GIC Gradnje d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik.

Časovno bodo dela potekala od 18.1. do 28.4.2016. Gradilo se bo po fazah, z namenom, da bo med gradnjo omogočen peš-dostop vsem uporabnikom zdravstvenih ali hotelskih uslug, ali pa uslug različnih storitvenih dejavnosti, ki so locirane na tem območju.

Prenovljena promenadna ureditev znotraj historičnega središča Rogaške Slatine bo tako na voljo sprehajalcem do poletja 2016.