Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je sprejela Celostno prometno strategijo

12.04.2017

Občina Rogaška Slatina je sprejela Celostno prometno strategijo (v nadaljevanju CPS), s katero želi postati vodilna turistična občina na področju trajnostne mobilnosti do leta 2025.

Sprejeta Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina


CPS je strateški dokument, ki so ga pripravili zunanji sodelavci iz Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometni inženiring in arhitekturo, v sodelovanju s kolegi iz podjetja ZUM d.o.o. iz Maribora.


CPS je dokument, s katerim je oblikovano učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki z uresničevanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju in boljši kakovosti bivanja, zato je njegova izdelava potekala skozi javne razprave, delavnice, ankete in intervjuje z relevantnimi deležniki s ciljem pridobiti zasnovo akcijskega načrta, ki bo izvedljiv.


Skozi različne faze izdelave CPS je bilo ugotovljeno, da sodi Občina Rogaška Slatina med najvišje prometno razvite občine v Sloveniji in ima zato tudi relativno malo na promet vezanih težav. Kljub temu pa gre v občini za zahtevno okolje za strateško urejanje prometa, saj je odvisnost od osebnega avtomobila, zaradi terenskih danosti in obstoječe ponudbe javnih prevozov, skoraj popolna.


Zato želi s CPS Občina Rogaška Slatina vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki bo prispeval k boljši kakovosti bivanja v občini in hkrati prebivalcem in obiskovalcem občine zagotavljal dostopnost do delovnih mest in različnih storitev ter odpravljal socialno izključenost ranljivih skupin prebivalcev (še posebej invalidov, starejših občanov, otrok in mladostnikov ter ekonomsko ali socialno ogroženih skupin).


CPS tako predvideva 5 ključnih področij ukrepanja na poti do sodobno organiziranega prometa v občini. Področja se med seboj povezujejo in na mnogih ravneh dopolnjujejo. Ukrepanje je predvideno na področju trajnostnega načrtovanja mobilnosti, celovite promocije pešačenja, celovite promocije kolesarjenja, javnega potniškega prevoza in izboljšanja cestnega prometa.


Za vsako od navedenih področij je bila na osnovi ugotovljenih mobilnostnih značilnosti prebivalcev in obiskovalcev občine oblikovana vizija, cilji in akcijski plan ukrepanja. Akcijski načrt tako določa ključne aktivnosti Občine Rogaška Slatina v časovnem horizontu do leta 2022 in predstavlja osnovo za delovanje občinskih organov na področju trajnostne mobilnosti v prihodnje.


Sprejeta Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina je dokument, ki ga je potrebno sprotno preverjati, usklajevati in prilagajati trenutno ugotovljenim razmeram na področju mobilnosti v občini. Prvo revizijo dokumenta je pričakovati po poteku 2 let (torej v letu 2020), prenovo dokumenta pa se pričakuje po poteku 5 let od sprejema strategije.