Občina Rogaška Slatina

Stroga omejitev porabe pitne vode - OBVESTILO ZA JAVNOST

28.06.2017

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina je zaradi drastičnega zmanjševanja zalog pitne vode na vodnih virih ponovno razglaša stroge varčevalne ukrepe pri porabi pitne vode.

PONOVNO OBVESTILO JAVNEGA PODJETJA OKP

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina je dne 5. 6. 2017 (ponovno dne 23. 6. 2017) zaradi drastičnega zmanjševanja zalog pitne vode na vodnih virih razglasilo stroge varčevalne ukrepe pri porabi pitne vode, tako za fizične uporabnike kot tudi za ostale uporabnike, ki uporabljajo pitno vodo za druge namene (opravljanje gospodarske dejavnosti).

Prepoved je bila objavljena v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh komunalnega podjetja in vseh občin, prav tako pa so vsi uporabniki poleg računa o opravljenih storitvah v mesecu juniju prejeli še pisno obvestilo.


Tako velja za vse uporabnike pitne vode na območju občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane do preklica prepoved uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, pranje in polivanje cestišč in dvorišč, pranje avtomobilov ipd.!!!


V primeru omejitev ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene. Kljub tem ukrepom, pa v primeru, če se bo nadaljevalo sušno obdobje, upravljavec vodovoda ne bo več v stanju zagotavljati nemotene oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom.


Nadzor nad spoštovanjem ukrepa bodo poostreno nadzirali delavci javnega komunalnega podjetja in pristojni občinski inšpekcijski organ. V primeru kršitev bodo inšpektorji zoper kršitelje dosledno ukrepali. Gloda za fizične osebe znaša 400 evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost od 1.400 do 2.500 evrov. Z globo 400 evrov se kaznujejo tudi njihove odgovorne osebe.