Občina Rogaška Slatina

Ukinitve železniškega prehoda in izgradnja nadomestne ceste v Ulico Kozara

15.10.2018

V sklopu programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina sta 12.10.2018 direktor Direkcije RS za infrastrukturo in župan občine, prometu predala nadomestno cestno povezavo.

Zaključek del pri projektu ukinitve železniškega prehoda Kozara in izgradnje nadomestne cestne povezave


V sklopu programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina sta direktor Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), Damir Topolko in župan občine, mag. Branko Kidrič, s prerezom traku uradno otvorila in prometu predala nadomestno cestno povezavo zaradi ukinitve železniškega prehoda Kozara.


Mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti predstavil tudi vsebino in ključne informacije o investiciji.

Občina Rogaška Slatina že vrsto let skrbi za zagotavljanje večje prometne varnosti, železniški prehod Kozara v centru mesta pa je predstavljal nevarno točko, katere odprava je bila tehnično izjemno zahtevna. Aktivnosti za ukinitev omenjenega železniškega prehoda in izgradnjo nadomestne ceste so se pričele že v letu 2011, ko je bila izdelana idejna zasnova možne rešitve.


Zaradi odmikov nadomestne ceste od železnice, ki so manjši od dopustnih, je bilo potrebno pridobiti izjemno soglasje za poseg, saj v nasprotnem primeru ne bi bilo smiselno nadaljevati s projektiranjem. Poleg tega je bilo potrebno urediti tudi zemljiško knjižno stanje, oboje pa takrat ni bilo možno, zato je projekt nekoliko zastal.

Aktivnosti so se nadaljevale leta 2015, ko so spremembe lastništva omogočile pričetek urejanja zemljiško knjižnih stanj, poleg tega pa je obstoječi železniški prehod postajal čedalje bolj nevaren. Tako je bilo v začetku leta 2016 pridobljeno soglasje za izjemen poseg in odmike roba cestišča od železniške proge na 4,00 m, kar je bil predpogoj za nadaljevanje projektiranja in razgovorov s predstavniki DRSI, ki so vodili v podpis sporazuma o sofinanciranju v letu 2017. Sporazum je predvideval, da občina zagotovi projektno dokumentacijo in potrebna zemljišča, medtem ko DRSI zagotovi sredstva za izvedbo.


Skladno z navedenim je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanju zemljišč in izvedbi javnega naročila za izvedbo del. Investicija tako poleg ukinitve prehoda in izgradnje povezovalne ceste zajema še izgradnjo mini krožnega križišča na križišču Ulice XIV. divizije in Strme ceste, na katerega se nova povezovalna cesta priključuje, ureditev hodnikov za pešce, ureditev odvodnjavanja, komunalnih vodov in vertikalne ter horizontalne prometne signalizacije.


Vrednost celotnega projekta, vključno s stroški nakupa zemljišč, izdelavo tehnične dokumentacije, gradbeno obrtniških del in nadzora je znašala 250.000 €, vrednost izvedenih gradbenih del, ki jih je izvajalo podjetje Trik Kamenine d.o.o. iz Rogaške Slatine pa je znašala 207.000 €.


Z ukinitvijo nevarnega železniškega prehoda, izgradnjo nadomestne ceste in rekonstruiranim križiščem tako Občina Rogaška Slatina nadaljuje z ukrepi, ki so namenjeni predvsem zagotovitvi večje prometne varnosti za vse udeležence v prometu.