Občina Rogaška Slatina

Vročanje z javnim naznanilom

13.04.2019

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku Občina Rogaška Slatina, poleg objave na oglasni deski organa, na spletni strani občine objavlja ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičninam

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška SlatinaT: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si


www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0003/2019-02


Datum: 13.4.2019
Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – ODL. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09 in 51/10), 46. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) ter Sklepov o ukinitvi javnega dobra z dne 27.3.2019, sprejetih na 4. redni seji in objavljenih v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12.4. 2019 izdaja naslednjoUGOTOVITVENO ODLOČBO

o ukinitvi statusa javnega dobra1. Nepremičninam, parc.št. 438/3 k.o. 1196 Brestovec (ID 1012591), parc.št. 1802/2 k.o. 2635 Rogaška Slatina (ID 3125762) in parc. št. 350/8 k.o. 1180 Topole (ID 6873880), pri katerih je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, preneha status javnega dobra.

2. Na nepremičninah iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 5883946.

3. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje zemljiški knjigi zaradi izbrisa zaznambe o javnem dobru.

4. Posebni stroški postopka niso nastali.


Obrazložitev:


Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na svoji 4. redni seji dne 27.3.2019 sprejel sklep, da se nepremičninam, navedenim v 1. točki izreka te ugotovitvene odločbe, pri katerih je bil v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 24/19 z dne 12.4.2019.


Ta ugotovitvena odločba je izdana na podlagi Sklepa o ukinitvi javnega dobra, objavljenega v Uradnem list RS, št. 24/19 z dne 12.4.2019. Sklep o ukinitvi javnega dobra je pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 13.4.2019.


Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o ukinitvi javnega dobra.


Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10- UPB5) takse prosta.


S tem je odločba utemeljena.


Pravni pouk:

Zoper odločbo je dovoljena pritožna županu Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina v roku 15 dni od javnega naznanila. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal oziroma se pošlje priporočeno po pošti.

Pripravila:

Petra Gašparić l.r.

Podsekretarka

                                                              Marjan Čuješ l.r.

                                                              Tajnik občine


Vročiti:

- objava na oglasni deski Občine Rogaška Slatina,

- objava na spletni strani Občine Rogaška Slatina,

- Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah – zemljiška knjiga,

- zbirka dokumentarnega gradiva.