Občina Rogaška Slatina

Razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2019

24.05.2019

Občina Rogaška Slatina - Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in objavlja JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2019. Predloge lahko oddate do torka, 11. 6. 2019.

Priloge:


OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina o b j a v l j a


J A V N I  R A Z P I S

za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2019


Na podlagi 10. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS št. 30/09), se objavlja javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2019.


Razpisana so naslednja občinska priznanja:


Občinska priznanja se podeljujejo za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti. Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

Priznanja so lahko podeljena: posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom ter drugim pravnim osebam.


Predloge za podelitev priznanj lahko skladno z 11. členom odloka podajo:


Politične stranke ali njihove organizacijske enote ne morejo dati predlogov za občinska priznanja. Predlog lahko podajo člani stranke kot posamezniki - fizične osebe ali kot skupina občanov s stalnim bivališčem v občini Rogaška Slatina.


Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.


Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:

  1. Podatke o kandidatu za priznanje (ime in priimek, rojstni datum in stalno bivališče, ko gre za fizično osebo, oz. naziv ter sedež organizacije, ko gre za pravno osebo).
  2. V predlogu se obvezno navede za katero občinsko priznanje je kandidat predlagan (za ČASTNEGA OBČANA, za PLAKETO občine ali PRIZNANJE občine).
  3. Predlog mora vsebovati ustrezno obrazložitev dosežkov in uspehov ter dejanj kandidata, s katerimi predlagatelj utemeljuje predlog za priznanje. Utemeljitev se naj nanaša na kriterije za podelitev priznanj iz 2. in 6. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina.
  4. Predlog predlagatelj podpiše, če pa je predlagatelj pravna oseba ali s.p., pa tudi žigosa.
  5. K predlogu za podelitev priznanja mora predlagatelj priložiti pisno soglasje kandidata za občinsko priznanje.Zadnji rok za oddajo predlogov za občinska priznanja je: torek 11. junij 2019.


Predloge lahko oddate:


Številka: 094-0001/2019

Rogaška Slatina, 24. 5. 2019


Predsednica komisije

mag. Leonida DOŠLER