Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za sofinanciranje programov OSTALIH DRUŠTEV v 2013

15.02.2013

Predmet javnega razpisa so letni programi neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki niso financirani po programih športnih, kulturnih in humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma.

Razpisno dokumentacijo ter informacije o javnem razpisu lahko dobite vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure na Občini Rogaška Slatina, kontaktna oseba Marjan Čuješ, informacije na telefonski številki; 03/81-81-714 ali 03/81-81-700.

 

Rok za prijavo je 20. marec 2013. Odpiranje vlog bo do 27.3.2013. Rezultati razpisa bodo prijaviteljem posredovani po pošti do 9.4.2013. Vloge z zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov:

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina s pripisom "Ne odpiraj - JAVNI RAZPIS NEPROFITNE ORGANIZACIJE".

Vloge lahko oddate tudi osebno na vložišču občine.

 

Za pravočasno oddano se šteje tista vloga, ki je do 20. marca 2013 oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali do navedenega datuma do 14. ure oddana v vložišču Občine Rogaška Slatina. Vse nepravočasno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

Razpis OSTALA društva 2013.pdf (263,12 KB)Obrazec A in B za razpis ostala društva 2013.doc (67,5 KB)