Občina Rogaška Slatina

Nova čistilna naprava v KS Kostrivnica

05.04.2013

Dne 3.4.2013 je bila namenu predana nova čistilna naprava v Krajevni skupnosti Kostrivnica. Gre že za tretjo čistilno napravo, ki jo je zgradila Občina Rogaška Slatina.

V občini so zgrajene naslednje komunalne čistilne naprave:


Poleg navedenih čistilnih naprav je na območju občine Rogaška Slatina še 13 drugih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot, ki so v lasti podjetij ali v zasebni lasti.


Izgradnja ČN v Kostrivnici je bila načrtovana v Občinskem programu varstva okolja za Občino Rogaška Slatina 2009 - 2013.IZJAVA ZA JAVNOST

Datum: 3.4.2013

IZGRADNJA MALE ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V KOSTRIVNICI

S slovesnostjo ob otvoritvi novega projekta je župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, simbolično predal v obratovanje kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Kostrivnici.

Kot je župan omenil v uvodnem nagovoru gre pri tej pridobitvi za zaključek izgradnje kanalizacijskega omrežja in biološke čistilne naprave, s čemer bo tudi v Kostrivnici omogočeno pravilno ravnanje z odpadnimi vodami, kar je bistven element pri zagotavljanju boljših bivalnih razmer v okolju.

Tako je bil znotraj projekta že leta 2009 v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja zgrajen ločen sistem za odvajanje komunalnih in padavinskih voda v dolžini 2.000 m. Vrednost investicije je bila 270.000 EUR.

V letu 2012 pa je bila zgrajena še mala biološka čistilna naprava s kapaciteto 200 populacijskih enot, ki je trenutno v fazi poskusnega obratovanja. Stroški izgradnje male čistilne naprave so bili 115.000 EUR, tako da znaša skupna vrednost investicije 385.000 EUR.

V prvi fazi obratovanja je predvidena priključitev 20-25 gospodinjstev, OŠ Kostrivnica, Vrtca Studenček in Gasilskega doma v Kostrivnici oz. približno 120 populacijskih enot. Načrtuje pa se tudi dograditev oz. razširitev kanalizacijskega sistema, s čemer bo v prihodnje omogočeno dodatnim 25 gospodinjstvom, da se priključijo na kanalizacijski sistem in čistilno napravo.

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema in njegovo priključitvijo na čistilno napravo se tako Kostrivničanom omogoča bolj kakovostno življenje, istočasno pa se zagotavlja manjše onesnaževanje in obremenjevanje okolja.


Občina Rogaška Slatina