Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 11. redno sejo, 26.10.2011

Številka: 0320-0009/2011
Datum: 14. 10. 2011


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 26. oktobra 2011 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo.)

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012, 1. obravnava. 

4.

Predlog spremembe načina izvedbe projekta gradnje lekarne in podzemne parkirne hiše Promenada.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Petra Gašparić.)

5.

Predlog izdaje mnenja k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin).

6.

Predlog odkupa zemljišča v javni cesti, k.o. Sv. Florijan.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić).

7.

Informacija o delu Sveta Savinjske statistične regije.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

8.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
(Gradivo je priloženo.)

9.

Razno.mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN