Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 12. redno sejo, 30.11.2011

Številka: 0320-0010/2011
Datum: 23. 11. 2011V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 30. novembra 2011 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo.)

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

4.

Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije, 1. in 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.) 

5.

Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina; 1. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in g. Marjan Čuješ.) 

6.

Predstavitev in sprejem lokalnega energetskega koncepta.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Kristijan Novak in mag. Branko Caglič.)
Lokalni energetski koncept - osnutek celotnega dokumenta (199 str.); naknadno gradivo

7.

Poročilo koncesionarja o opravljanju storitve pomoč družini na domu.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Kristina Kampuš.)

8.

Predlog cene za storitev pomoč družini na domu.
Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe v k.o. Rajnkovec, solastniki Kužnar.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

10.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
(Gradivo je priloženo.)

11.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN