Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 13. redno sejo, 25.1.2012

Številka: 0320-0001/2011
Datum: 18. 1. 2012


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 25. januarja 2012 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. 
(Gradivo je priloženo.)

2.

Poročilo o realizaciji sklepov

3.

Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Rogaška Slatina; 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g.  Marjan Čuješ.)

4.

Sprejem Lokalnega energetskega koncepta.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Kristijan Novak in mag. Branko Caglič.)

5.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Brigita Kregar - Drofenik.)

6.

Predlog prodaje  dela  poslovnega deleža Občine Rogaška Slatina v OKP javnem podjetju za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. Občini Poljčane.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: ga. Petra Gašparić in mag. Bojan Pirš.)

7.

Predlog letnega programa športa.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

8.

Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ ZD Šmarje pri Jelšah za mandat štirih let.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

9.

Predlog imenovanja članov v Svet Območne izpostave JSKD Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: dr. Miran Ulbin.)

10.

 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

11.

Razno.
mag. Branko KIDRIČ, l. r. 

          ŽUPAN

Lokalni energetski koncept - osnutek celotnega dokumenta (199 str.); naknadno gradivo