Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 14. redno sejo, 28.2.2012

Številka: 0320-0002/2012
Datum: 22. 2. 2012


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


 

14. redno sejo Občinskega sveta Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 29. februarja 2012 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo.)

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

4.

Potrditev mandata za člana občinskega sveta, na katerega je prešel mandat.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Aleksič.)

5.

Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina v zvezi z izvedbo elektronskega glasovanja, 1. in 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Petra Gašparić.)

6.

Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi JZ LU Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Petra Gašparić.)

7.

Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, 1. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Petra Gašparić.)

8.

Predlog Statuta Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Petra Gašparić.)

9.

Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Petra Gašparić.)

10.

Predstavitev pristopa k urejanju kraja v letu 2012 in prilagoditev obstoječega kadrovskega načrta.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Brigita Kregar Drofenik.)

11.

Predlog sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča družbi Keros d.o.o., Tržišče 12, Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Čuješ.)

12.

Seznanitev s projektom rekonstrukcije prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina.
Projekt.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič.)

13.

Seznanitev s projektom obnove vežice pri Sveti Trojici. 
Projekt
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Strehovec.)

14.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
(Gradivo je priloženo.)

15.

Razno.


Dodatna točka dnevnega reda 14. redne seje


Mnenje ustanovitelja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina.


 

mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN