Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 15. redno sejo, 28.3.2012

Številka: 0320-0003/2012
Datum: 21. 3. 2012


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem

 

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 28. marca 2012 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo.)

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
4. Predlog Statuta Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
5. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ LU Rogaška Slatina, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
7.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011, 1. in 2. obravnava.

8. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Strehovec.)
9.

Predlog nadomestnih članov za delovna telesa občinskega sveta Občine Rogaška Slatina:

  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja
    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Marija Čakš.)
10. 10. Izvedba tajnih volitev v Razvojni svet Savinjske regije.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
11. Predstavitev projekta Turistična vodna pot Kostrivnica
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Brigita Kregar Drofenik.)
12. Letno poročilo o poslovanju JZ LU Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Igor Prah.)
13. Letno poročilo o poslovanju JZ Knjižnica Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Nataša Koražija.)
14. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja za javno cesto, k.o. Kačji Dol.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
15. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja za javno cesto, k.o. Sv. Florijan.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
 16. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
 17. Razno.mag. Branko KIDRIČ, l. r.
          ŽUPAN