Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 16. redno sejo, 25.4.2012

Številka: 0320-0004/2012
Datum: 18. 4. 2012


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08) sklicujem


16. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 25. aprila 2012 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


 

Predlagani dnevni red:


1.

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. 
(Gradivo je priloženo.)

2.

Poročilo o realizaciji sklepov

3.

Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in g. Vladimir Kučan.) 

4.

Predlog izdaje soglasja k imenovanju ravnateljice II OŠ Rogaška Slatina za naslednje mandatno obdobje.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.) 

5.

Predstavitev projekta državne kolesarska povezave št. 910600 Slovenska Bistrica - Čatež, odsek Vonarje. 
Projekti
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Kristijan Novak.) 

6.

Predlog odkupa dela zemljišča parc.št. 529/2 k.o. Rajnkovec za zagotovitev pogojev za gradnjo kolesarske povezave.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

7.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe za parc. št. 1348/3 in 1348/4 k.o. Rogaška Slatina z namenom zagotovitve pogojev za gradnjo kolesarske povezave.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

8.

Predlog odkupa zemljišča v kategorizirani javni cesti, k.o. Cerovec.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe, k.o. Brestovec.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

10.

 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

11.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ, l. r.

         ŽUPAN