Občina Rogaška Slatina

Katalog informacije javnega značaja

Katalog informacije javnega značaja je še v urejanju.


1. Podatki o katalogu

2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

3. Uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

4. Podatki o Občini Rogaška Slatina

4.1. Splošni podatki

4.2. Delovno področje

4.3. Občinska uprava


5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo

    delovanje lokalne skupnosti ter predpisi evropske unije s

    področja delovanja lokalnih skupnosti

5.1. Zakonodaja s področja lokalne samouprave

5.2. Predpisi lokalne skupnosti

5.3. Predpisi evropske unije

5.4. Druge povezave


6. Strateški in programski dokumenti

7. Seznam upravnih postopkov

8. Seznam javnih evidenc

9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

10. Druge informacije javnega značaja

11. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega

      značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

12. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij

      javnega značaja. K stroškovniku je podano soglasje Ministrstva

      za javno upravo: dne 28. 6. 2011, št. 090-3/2011/85.

13. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Podatki o katalogu

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Rogaška Slatina, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.


Osnovni podatki o katalogu:


Druge oblike kataloga:

2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je opredeljen v:
Prosilci lahko do informacij javnega značaja dostopajo preko spletne strani Občine Rogaška Slatina, fizični dostop pa je mogoč v prostorih občine Rogaška Slatina v času uradnih ur.


Uradne ure v oddelkih in službah:


Poslovni čas občinske uprave:


3. Uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo posamezni oddelki Občine Rogaška Slatina, so določene s Sklepom župana o določitvi uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja (št. 07003-001/2003, z dne 1. 6. 2003).


Povezava:

4. Podatki o občini Rogaška Slatina

4.1. Splošni podatki


Občina Rogaška Slatina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območje, določeno z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Površina občine znaša 71,5 kvadratnih kilometrov, ki in je razdeljena na 3 krajevne skupnosti in 24 katastrskih občin. V občini je 41 naselij, med katerimi je tudi Rogaška Slatina, ki je občinsko središče in ima status mesta, ki obsega 55 ulic. Število prebivalcev s stalnim prebivališčem 11.022 (VI/2012)


Povezava:


Občinski simboli:

4.2. Delovno področje

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti (prenesene naloge).


Delovno področje občine je razvidno iz:

4.3. Občinska uprava

Lokalne skupnosti so notranje organizacijsko urejene v okviru občinske uprave. Občinsko upravo sestavlja eden ali več organov, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog.

Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave, za opravljanje posameznih nalog. Organe ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 49. člena Zakon o lokalni samoupravi. Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe opravljajo v eni od občinskih uprav.

Na tej podlagi je Občina Rogaška Slatina skupaj s petimi občinami v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah, ustanovila Skupno občinsko upravo za področje civilne zaščite in požarne varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Naloge skupnega organa občinske uprave se opravljajo v občinski upravi Občine Šmarje pri Jelšah.

Drugi skupen organ je občina ustanovila s sosednjo občino Rogatec. Gre za skupno občinsko upravo - Občinsko redarstvo občin Rogaška Slatina in Rogatec. Naloge skupnega organa občinske uprave se opravljajo v občinski upravi občine Rogaška Slatina.


Povezave:


5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo delovanje lokalne skupnosti ter predpisi evropske unije s področja delovanja lokalnih skupnosti

5.1. Zakonodaja s področja lokalne samouprave


Povezave:5.2. Predpisi lokalne skupnosti

Seznam predpisov, ki jih sprejema Občinski svet Občine Rogaška Slatina, je dosegljiv na spletni strani Občine Rogaška Slatina. Predpisi so urejeni časovn zaporedju sprejemanja od leta 1995 dalje.
5.3. Predpisi Evropske unije


Povezave:
5.4. Druge povezave

Povezave:6. Strateški in programski dokumenti

Strateški in programski dokumenti po strokovnih področjih, za katere je pristojna občina Rogaška Slatina, so dosegljivi na posameznih oddelkih občinske uprave in jih je mogoče pregledati v času uradnih ur.

Dokumenti, ki jih sprejema občinski svet, so dosegljivi na spletni strani občine Rogaška Slatina v rubrikah gradiva za seje in katalog sprejetih predpisov.


Dokumenti:
V letu 2011 se je pričela priprava Lokalnega energetskega koncepta občine.

7. Seznam upravnih postopkov

Seznam upravnih postopkov je dosegljiv na spletni strani Občine Rogaška Slatina v rubriki upravni postopki, ki poleg informacij o upravnih postopkih nudi tudi podatke o taksah, obveznih prilogah in uradnih osebah. Na spletni strani so prav tako na voljo nekatere vloge, potrebne za upravne postopke. Informacije o upravnih postopkih so na voljo tudi v prostorih občine Rogaška Slatina v času uradnih ur.

8. Seznam javnih evidenc

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi občina Rogaška Slatina, je mogoč na posameznih oddelkih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.
9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Vpogled v navedene informatizirane zbirke podatkov je mogoč na posameznih oddelkih Občine Rogaška Slatina v času uradnih ur. Podatke izposameznih zbirk podatkov je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.
10. Druge informacije javnega značaja

Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Rogaška Slatina lahko najdete še na spletni strani občine.

11. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Letna poročila o prejetih zahtevah za IJZ:


12. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Stroške za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja Občina Rogaška Slatina zaračuna skladno z:13. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja