Občina Rogaška Slatina

Gospodarstvo

Splošni podatki o gospodarstvu v občini

Občina Rogaška Slatina je obmejna, turistična, srednje velika slovenska občina. Najpomembnejši gospodarski panogi sta turizem in steklarstvo. Zdravilišče v Rogaški Slatini ima večstoletno tradicijo, medtem ko segajo začetki glažutarstva v 19. stoletje, Steklarna Rogaška je bila ustanovljena leta 1927. Zahteva po visoki strokovni usposobljenosti steklopihalcev in brusilcev je pred več kot 65. leti narekovala ustanovitev Steklarske šole, ki je bila edina te vrste v takratni Jugoslaviji in je izobraževala za steklarske poklice, danes pa se ta program izobraževanja odvija pod okriljem Šolskega centra Rogaška Slatina, pod okriljem katerega se izvajata tudi program splošna gimnazija in program optik.

V zadnjih desetletjih sta pomembnejši gospodarski panogi tudi gradbeništvo in proizvodnja kozmetike, v zadnjem času pa tudi trgovina. Nove možnosti zaposlovanja se kažejo z razvojem obrti in podjetništva, ki ga občina že od vsega začetka svojega delovanja vztrajno spodbuja.

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec decembra 2015 na območju občine Rogaška Slatina 4499 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 3922 zaposlenih in 577 samozaposlenih (od tega 189 samozaposlenih kmetov). Stopnja registrirane brezposelnosti je v istem obdobju znašala 12,6 %, kar predstavlja 664 registriranih brezposelnih oseb (307 moških in 357 žensk).

Konec leta 2014 je bilo na področju občine registriranih 927 podjetij, v katerih je bilo zaposlenih 4.064 oseb, ustvarjen prihodek je znašal 256.791.000 EUR, povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.247 EUR in predstavlja 81% povprečne plače v Republiki Sloveniji.


Občina Rogaška Slatina je vse od svoje ustanovitve leta 1995 intenzivno vzpostavljala in dopolnjevala javno infrastrukturo na svojem območju. Tako med večje projekte v preteklem obdobju lahko uvrstimo obnovo dveh osnovnih šol, obnova tretje osnovne šole je bila izvedena s pomočjo ostalih občin UE Šmarje pri Jelšah, izgradnja dveh telovadnic, atletske steze, skupaj s sosednjimi občinami je bila zgrajena glasbena šola, zgrajen sta bila dva nova stanovanjska bloka za upravičence do neprofitnih najemnih stanovanj, obnovljeni so bili trije objekti za neprofitna najemna stanovanja, izgrajena je bila čistilna naprava v Rogaški Slatini in Kulturni center Rogaška Slatina z gledališko dvorano (390 sedežev-primerno tudi za kongresne prireditve).

Z izgradnjo notranje obvoznice je bil promet iz zdraviliškega jedra umaknjen na obvoznico, na bivši prometnici pa je bila urejena promenada-sprehajališče, ob katerem je bil zgrajen objekt, kjer se sedaj nahaja Obrtno komunalno podjetje. Ob vstopu v Evropsko Unijo je bila na stičišču zdraviliškega parka in promenade urejena Evropska ploščad, na zaključku južnega parka pa pred leti Pegazova ploščad in urejena je bila Anina galerija.


Pomembne pridobitve za občino je tudi ureditev križišča v Podplatu, ureditev šestih krožišč v mestu, ureditev desetkilometrske kolesarske steze skozi mesto, novozgrajeni Pegazov dom (dom za starejše) in ureditev razstavnega paviljona kaktej z več kot 7000 primerki sočnic in kaktusov preko 1700 različnih vrst le-teh.

V Krajinskem parku Boč je urejeno Informacijsko središče, v mestu je bila zgrajena nova knjižnica, zgrajena je bila druga največja dvorana za balinanje v Sloveniji, urejen je bil podjetniški inkubator, prenovljena je bila več kot dvesto let stara Calska gorca, v celoti je bil preurejen centralni zdraviliški park (druga faza obnove zdraviliškega parka ob Templju bo zaključena spomladi 2016) in izgrajene parkirne hiše: Janina, Center, Teater in Promenada.

V zadnjih letih so večji izvedeni projekti izgradnja ceste/vpadnice Stritarjeva v neposredno bližino zdraviliškega jedra, izgradnja kulturno turističnega središča Anin dvor, ureditev pokrite mestne tržnice z razgledno teraso v centru mesta in izgradnja kolesarske steze ob Vonarskem jezeru.


V preteklih dveh letih sta dva večja izvedena projekta izgradnja kulturno turističnega središča Anin dvor in pa ureditev pokrite mestne tržnice s parkirno hišo Center in razgledno teraso v centru mesta.

Povezave:

 

Zaposlitveni iskalnikm Careerjet.si

Je iskalnik zaposlitev v Sloveniji. Z enim preprostim iskanjem, poda Careerjet iskalcem zaposlitve veliko izbiro zaposlitev, ki prihajajo z mnogih spletnih strani in vam prihrani trud, da obiščete vsako stran posebej.