Občina Rogaška Slatina

Kmetijstvo

Osnovni podatki o kmetijstvu v občini

Kmečko prebivalstvo predstavlja manj kot 10 odstotkov prebivalstva občine. Večjih kmetij ni, so pa prijetne in lepo urejene male kmetije. Skupaj z neokrnjeno naravo predstavljajo izziv za razvoj turizma na kmetiji, ki postaja pomemben del turistične ponudbe. Dodatne neizkoriščene možnosti so v pridelavi vina. Za vinograde je na tem območju značilna velika razdrobljenost, po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2009 je bilo na področju občine 367 vinogradov z 372.000 sadikami, katere obdeluje 287 pridelovalcev na površini 75,6 ha vinogradov.


Kmetijska zemljišča in družinske kmetije v občini

V občini Rogaška Slatina je po popisu Statističnega urada RS iz leta 2010 skupaj 521 kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi 3.519 hektarjev zemljišč. Od tega je kmetijskih zemljišč v uporabi 2.340 hektarjev ali 66,49 %. Od tega ima le 153 družinskih kmetij kmetijsko pridelavo pretežno za prodajo in 366 kmetijskih gospodarstev za lastno porabo.

Kmetije so majhne in razdrobljene, le 43 kmetijskih gospodarstev je takšnih, ki obdelujejo 10 ha površin in več. Več kot 72% kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo travniki in pašniki, živinoreja je glavna kmetijska dejavnost, 22,9% kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo njive in vrtovi in le 4,4% sadovnjaki in vinogradi.


Statistični podatki (vir: SURS, 2010.):


Število kmetijskih gospodarstev 521

Površina zemljišč v uporabi

3.519 ha

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi     

2.340 ha

Število oseb skupaj

1.961
Skupni PDM 573

* PDM = Polna delovna moč

Tip kmetovanja v občini Rogaška Slatina

Slabše naravne razmere (precejšen delež hribovitih in strmih pobočij) na nekaterih predelih ovirajo intenzivnost in razvoj kmetijstva. Zato je na območju občine razširjena reja pašne živine ter mešana živinoreja, ki močno prevladujeta nad poljedelstvom, saj kar 77% kmetij redi različne vrste živine. Med živinorejo je prevladujoča govedoreja, zlasti pridelava in prodaja mleka in mesa. S pašno živino se ukvarja 39,5 % družinskih kmetij. S pridelavo poljščin se ukvarja 25% kmetij.

V zadnjem času se razvijajo tudi nekatere alternativne dejavnosti v kmetijstvu. Predvsem se vlaga v izobraževanje kadra na kmetiji, ki bi bil sposoben prestrukturiranj in uvajanj raznih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ena takih alternativ je razvoj raznih oblik turistične dejavnosti na kmetiji, ki ima pomembno mesto v tem prostoru. V okolici zdraviliških centrov delujejo turistične in izletniške kmetije, ki smiselno dopolnjujejo turistično ponudbo teh območij.

Mestna tržnica v Rogaški Slatini

Tržni red mestne tržnice v Rogaška Slatina (Uradni list RS št. 45/14) določa upravljanje tržnice, trgovanje, pravice in obveznosti upravljavca, lokacijo tržnice, obratovalni čas, prodajna mesta, prodajalce in najem tržnih mest, pristojbino, prodajo blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče na mestni tržnici Rogaška Slatina.

S tržnimi prostori upravlja Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, tel. 03/81-81-728,03/81-81-700; e-naslov; valerija.sket@rogaska-slatina.si.


Ministrstvo, službe in društva s področja kmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje


Ob pripravah na izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020 želi resorno ministrstvo izboljšati dostopnost do informacij, ki so povezani s programom. Največ informacij, v povezavi s programom, se zbira na spletni strani www.program-podezelja.si.

O svojih aktivnostih in aktualnih dogodkih lahko poročate na e-naslov: mreza-podezelje.mko@gov.si.


Kmetijsko svetovalna služba Šmarje


Kmetijska svetovalna pisarna Rogaška Slatina


Čebelarsko društvo Rogaška Slatina


Gaja, Društvo za ohranjanje slovenskih narodnih jedi in običajev občine Rogaška Slatina

Sedež: Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 24 a


Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina "Rogaška"Društva s sedežem izven občine, v katerih delujejo tudi člani iz občine Rogaška Slatina


Društvo podeželske mladine Šmarje pri JelšahGovedorejsko društvo Šmarje pri JelšahDruštvo prašičerejcev Šmarje pri Jelšah


Društvo rejcev drobnice CekinDruštvo zeliščarjev OlimjeDruštvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Štajerska

• Sedež: Velenje, Šaleška c. 16

• Kontakt: Šrimpf Romana

• Telefon: 051 394 494

• Predsednik društva: Katarina Modrijan

• E-naslov: ajda.stajerska@gmail.com


Turizem na kmetiji: 

E-naslov: joze.plemenitas@t-1.si