Občina Rogaška Slatina

Gospodarske javne službe

Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 - ZUKN, 57/11) določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene z Odlokom o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12).

Obvezne gospodarske javne službe

Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 1. oskrba s pitno vodo,
 2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 3. zbiranje komunalnih odpadkov,
 4. prevoz komunalnih odpadkov,
 5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 7. urejanje in čiščenje javnih površin,
 8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
 9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

Izbirne lokalne gospodarske javne službe

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
 2. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,
 3. varstvo pred požarom,
 4. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
 5. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.


Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) v naslednjih oblikah:

Kontaktni podatki izvajalcev gospodarskih javnih služb

OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

Javno podjetje izvaja javne gospodarske službe za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.


Kontaktni podatki: OKP Rogaška Slatina, d.o.o.


Režijski obrat

Za izvajanje lokalne javne gospodarske službe urejanja in čiščenja javnih površin je zadolžen režijski obrat, ki je notranja organizacijska oblika v sklopu občinske uprave.


Kontaktni podatki za režijski obrat:


Vzdrževanje občinskih javnih cest

Občina upravlja skupno z 213,24 km občinskih javnih cest, od tega občinska uprava neposredno gospodari na 42 km cest, na ostalem delu pa skrbijo za vzdrževanje in urejanje krajevne skupnosti. 

Na področju zimskega in letnega vzdrževanja poteka dejavnost preko izbranih izvajalcev, javne poti pa vzdržujejo krajevne skupnosti.


Trenutni vzdrževalec lokalnih cest je podjetje:

Aleš Tadina s.p.,

Brezje pri Podplatu 5a, 3241 Podplat

Telefon: 041-587-946


Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču

Na podlagi Zakon o zaščiti živali, občina skrbi za namestitev in oskrbo zapuščenih živali. To izvaja v sodelovanju z najbližjim zavetiščem za male živali v Dramljah pri Šentjurju in veterinarskimi ambulantami v Rogaški Slatini (ko gre za evtanazijo bolnih ali poškodovanih živali).


Zavetišče za male živali Zonzani


Upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve

To občinsko javno službo v Mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina, Krajevni skupnosti Sv. Florijan in Krajevni skupnosti Kostrivnica izvaja koncesionar:


Vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav

na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.

Trenutni izvajalec je podjetje: VOC d. d., Lava 42, 3000 Celje


Varstvo pred požarom

Prijava požara ali druge nesreče na telefonsko številko: 112

Za sproženje siren in tiho alarmiranje kličite: (03) 818-01-13 (varnostna služba Steklarne Rogaška)


Občinski gasilski poveljnik: Mario GAMILEC


Skupni organ občinske uprave za CZ in požarno varnost

Seznam prostovoljnih gasilskih društev v občini

PGD Steklarna Rogaška Slatina - osrednje občinko gasilsko društvo


PGD Rogaška Slatina


PGD Sv. Florijan

 

PGD Kostrivnica


Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Za oskrbo občanov z zemeljskim plinom je podeljene koncesija za dobo 30 let. Koncesijo je podelila Občina Rogaška Slatina leta 1997.


Koncesionar: Adriaplin d.o.o. Ljubljana