Občina Rogaška Slatina

Cestna infrastruktura

Splošni podatki o cestni infrastrukturi

Z vidika cestnega prometnega omrežja je mesto in občina Rogaška Slatina relativno dobro pozicionirana. Pomanjkljivost lege mesta in tudi občine je oddaljenost od državnega avtocestnega omrežja. Glavna cestna povezava G2-107 poteka v smeri zahod - vzhod proti meji z Republiko Hrvaško.

V Podplatu se odcepi regionalna cesta R1-219 proti Slovenski Bistrici na severu. Poleg glavne prometne smeri, poteka po občini tudi regionalna cesta R3-685 Tekačevo-Rogaška Slatina-Ranjkovec.

Ostale ceste v občini so občinske javne ceste, ki jih delimo na lokalne ceste in javne poti. Na območju občine uporabljamo za posebne namene mrežo gozdnih in nekategoriziranih občinskih cest. Občinske kategorizirane ceste so določene z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest (Ur. l. RS št. 86/2012, 53/2018 - sprememba).

S sprejetjem spremembe odloka je dolžine cest sledeče: 


Kategorija Dolžina odsekov v km

Lokalne ceste

77,006

Lokalne zbirne mestne ceste 

8,038

Lokalne zbirne krajevne ceste

4,073

Javne poti

125,419

Skupaj

214,536

Krožna križišča v mestu Rogaška Slatina

V mestu je šest krožnih križišč, ki umirjajo promet, povečujejo pretočnost in dajejo razpoznavno podobo zdraviliško turističnemu kraju. Ob ustanovitvi Občine Rogaška Slatina v letu 1994 je bilo v mestu le eno krožišče in to na Zdraviliškem trgu pri glavni avtobusni postaji. Preostalih pet krožišč je Občina Rogaška Slatina zgradila v sedmih letih, od 2004 do 2010. Zgrajena krožna križišča dajejo pomemben prispevek k večji prometni varnosti v mestu.


Seznam krožna križišča z letom izgradnje:


Banka cestnih podatkov:

Prometna študija: