Občina Rogaška Slatina

Akcijski načrt energetskega koncepta občine

Izvajanje akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogaška Slatina


Občina Rogaška Slatina je v letu 2011 pripravila in sprejela Lokalni energetski koncept, ki pomeni osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike.

Lokalni energetski koncept je dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskem oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (UVE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE).


Cilj lokalnega energetskega koncepta je analiza energetskega stanja v občini ter postavitev primernih ukrepov za izboljšanje tega stanja na področjih javnega in privatnega sektorja ter industrije. Z zadostitvijo glavnega cilja projekta bodo neposredno zadoščeni tudi cilji: zmanjšanje emisij škodljivih plinov v okolje, ustvarjanje prihrankov za občino in njene prebivalce na področju energetike, pridobitev možnosti za subvencioniranje raznih projektov s strani države in evropske skupnosti na področju energetike, itd.


Lokalni energetski koncept zajema tudi akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, ter terminski načrt, ki ga spremlja usmerjevalna skupina, ki je bila imenovana s strani župana. Usmerjevalna skupina mora pripraviti tudi letno poročilo o izvajanju aktivnosti LEK, ki ga predlaga v sprejetje Občinskemu Svetu ter Ministrstvu za infrastrukturo.


V letih od sprejetja Lokalnega energetskega koncepta do danes se je nekaj načrtovanih aktivnosti že izvedlo, spremenila pa se je tudi situacija ta trgu učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), zato je smiselno analizirati cilje, njihovo smiselnost glede na novo zakonodajo s področja URE ipd.


Tako so bile v letih od 2012 do 2016 izvedene naslednje aktivnosti iz akcijskega načrta.


  1. Izdelane so bile energetske izkaznice in izvedeni razširjeni energetski pregledi za večino javnih objektov. V letu 2016 se bodo navedene naloge izvedle še za tiste javne objekte, ki do sedaj niso bili predmet obravnave.
  2. Uvedba energetskega knjigovodstva v vseh javnih objektih.
  3. Priprava načrta in izvedba motiviranja občanov za ukrepe URE (zamenjava kotlov, toplotna zaščita objektov... ) in OVE ter možnih subvencij s strani države: Javnost bo informirana preko lokalnega časopisa in spletne strani Občine Rogaška Slatina o možnostih financiranja projektov učinkovite rabe energije preko Eko sklada.
  4. Energetske sanacije objektov, zlasti javnih stavb. V preteklih letih so bile izvedene energetske sanacije vrtcev Izvir in Potoček ter I. in II. Osnovne šole. Izvedbe sanacije so bile izvedene v skladu z zahtevami glede energetske učinkovitosti razpisa MZIP.


Občina Rogaška Slatina bo tudi v naslednjih letih sledila ciljem energetske politike in izvajala aktivnosti iz akcijskega načrta, predvsem pa: izvajala energetske preglede in izdajala energetske izkaznice javnih stavb, izvajala energetsko knjigovodstvo, informirala občane o učinkoviti rabi energije in možnostih financiranja projektov ter v skladu z zmožnostmi in možnostmi sofinanciranja izvajala energetske sanacije javnih objektov.


Priloge: