Občina Rogaška Slatina

Gospodarska javna infrastruktura

Občina Rogaška Slatina ima vpisana vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Vsa omrežja so izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS 9/2004) in ostalimi predpisi, ki urejajo vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter z namenom uporabe.

Omrežja gospodarske javne infrastrukture na območju občine Rogaška Slatina so:


Z.Š. OMREŽJE UPRAVLJALEC ALI LASTNIK

1.

Prenosno elektro omrežje

ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

2.

NN in VN elektro omrežje

Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

3.

Magistralno plinovodno omrežje

Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

4.

Lokalno plinovodno omrežje

Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana

5.

Državno cestno omrežje

Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana

6.

Lokalno cestno omrežje

Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina

7Vzdrževanje prometnih površin objektov in naprav

Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina

8.

Železniško omrežje

Slovenske železnice - Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

9.

Vodovodno omrežje

OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska c. 12, 3250 Rogaška Slatina

10.

Kanalizacijsko omrežje

OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska c. 12, 3250 Rogaška Slatina

11.

TT omrežje

Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

12.

Kabelsko TV omrežje

Telemach mobil, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana


Povezava do podatkovne baze: