Občina Rogaška Slatina

Prostorsko načrtovanje

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina

Uradni list Republike Slovenij št. 55/2019 , objavljen dne 9. 8. 2019


Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.

Prostorsko načrtovanje je kontinuirana interdisciplinarna aktivnost, s katero se na način dogovarjanja in usklajevanja med udeleženci urejanja prostora na strateški ravni načrtuje prostorski razvoj, na izvedbeni ravni pa se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbeno regulacijo prostora. Prostorsko načrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih aktov, z združenim postopkom načrtovanja in dovoljevanja ter z izvajanjem lokacijskih preveritev.


Občina je na področju urejanja prostora pristojna za:
Veljavni prostorski akti

Prostorske sestavine planskih aktov občine:


Kartografski del plana je na vpogled v geografskem informacijskem sistemu iObčina ter sedežu Občine Rogaška Slatina.


Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)


Objava: Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 51/2009)

Ureditveno območje se nahaja v središču Rogaške Slatine (od Zdravstvenega doma do stare pošte). Na območju se nahajajo objekti, namenjeni turizmu, zdravstvu, rekreaciji, storitvenim dejavnostim. Vsebinsko veljavni prostorski akt predvideva širitev zdraviliško - turistične dejavnosti z izgradnjo treh hotelov s podzemnimi parkirišči, izgradnjo lekarne z garažno hišo, nadzidavo Hotela Pošte z dodatnim parkiranjem na montažni parkirni ploščadi.

Grafična priloga:


Objava: Odlok o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 26/1992)

Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 31/2007)

Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 31/2010)

Ureditveno območje se nahaja v središču Rogaške Slatine (od Hotela GO! do Strossmajerjevega doma). Na območju se nahajajo objekti, namenjeni turizmu, zdravstvu, rekreaciji, storitvenim dejavnostim. Prvotno je ureditven načrt CZ2 obsegal tudi območje pri Aninem dvoru, a se le to sedaj ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini.


Objava: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 81/2011)

Območje OPPN se nahaja severovzhodno od obstoječega območja zdravilišča. Zahodno od območja urejanja stoji cerkev Sv. Ane, južno od območja urejanja stojijo teniška ter otroško igrišče. Velikost območja urejanja je ca. 7,1 ha. OPPN je omogočil gradnjo Aninega dvora kot kulturno turističnega središča, rekonstrukcijo hotela Boč v povezavi z gradnjo novega hotela (hotel Atlantida) ter gradnjo apartmajskih objektov. OPPN hkrati omogoča gradnjo novega hotela ter predvideva nov zdraviliški park, ki bo povezoval obstoječe območje zdravilišča z novim območjem zdravilišča.

Grafična priloga:


Objava: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 94/2013)

Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina zahodno od obstoječega območja zdravilišča od katerega ga ločuje cesta RIII-685/7495 Tekačevo – Rogaška Slatina in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno–Stranje–Rogatec d.m. Območje je bilo v preteklosti namenjeno proizvodnim dejavnostim, sedaj je pa predvideno za širitev zdraviliških kapacitet. Predvidena je odstranitev manj kvalitetnih in za turistično dejavnost neprimernih objektov znotraj območja urejanja, rekonstrukcija objekta, gradnja hotela s podzemno garažo, gradnja koncertne dvorane, gradnja hotelskih depandans, gradnja in rekonstrukcija gospodarske infrastrukture ter parkovna ureditev.

Grafična priloga:


Objava: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/2018)

Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina severno od obstoječega območja zdravilišča. Vzhodno od območja urejanja stojijo Paviljon Tempelj, Pivnica mineralne vode s stolpnico Terapije in cerkev Sv. Ane. Južno od območja urejanja stoji centralni zdraviliški park in Grand Hotel Rogaška. Z OPPN je predvidena novogradnja hotela Beta, hkrati pa omogoča dozidave, nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije obstoječih objektov.

Grafična priloga:


Objava: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje širitve zdravilišča severozahod v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 58/2017)

Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina severno zahodno od obstoječega območja zdravilišča. Vzhodno od območja urejanja stoji Stritarjev dom. Južno od območja urejanja stoji Park hotel Rogaška. Zahodno od območja urejanja stoji na vzpetini Hotel Aleksander. Severno od območja urejanja je nepozidana dolina, ki vodi do kmetije. OPPN je omogočil odstranitev obstoječih objektov (bivši objekti vzdrževalnih služb zdravilišča), novogradnjo apart hotela ter ureditev vodotoka.

Grafična priloga:


Objava: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora ZD 12 (Ur. l. RS, št. 67/2017)

Območje OPPN se nahaja severno od I. osnovne šola Rogaška Slatina, vzhodno od vodotoka Negonjščica ter južno od trgovskega objekta. Skladno z OPPN se je porušila stara hiša, nazadnje v uporabi kot gostilna in večje gospodarsko poslopje. Omogočena je izgradnja novega hotela s pripadajočo infrastrukturo.


Objava: Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 102/2007)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 23/2018)

Območje lokacijskega načrta zajema površine območja urejanja P1 v Rogaški Slatini. Južno mejo ureditvenega območja predstavlja mestna obvoznica. Velikost območja je cca 11,59 ha. Območje obsega trgovske, servisne, obrtne, proizvodne ter poslovne dejavnosti.

Grafična priloga:


Objava: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini (Ur. l. RS št., 47/2011)

Lokacija OPPN je umeščena na 1,7 ha zemljišča med Kidričevo ulico in Tržiškim potokom. Območje je namenjeno za poslovno - trgovske in stanovanjske dejavnosti.

Grafična priloga:


Objava: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za stanovanjsko sosesko v Kostrivnici pri Rogaški Slatini (Ur. l. RS št., 101/2013)

Območje OPPN se nahaja v severnem delu naselja Zgornja Kostrivnica in obsega cca 3 ha. Vsebinsko je namenjen stanovanjski gradnji.


Objava: Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S2 - Ratanska vas (Ur. l. RS št., 1/2001)

Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 - Ratanska vas (Ur. l. RS št., 31/2011)

Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 - Ratanska vas (Ur. l. RS št., 76/2015)

Območje zazidalnega načrta se nahaja med Gubčevo ulico, Celjsko cesto in železniško progo Celje – Rogatec. Namenjeno je za stanovanjsko pozidavo.


Objava: Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini (Ur. l. SRS št., 15/1988)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini (Ur. l. RS št., 91/1999)

Območje lokacijskega načrta obsega območje današnje čistilne naprave v naselju Rajnkovec.


Objava: Odlok o lokacijskem načrtu za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini (Ur. l. RS št., 84/1999)


Objava: Odlok o ureditvenem območju za razširitev pokopališča v Rogaški Slatini (Ur. l. RS št., 84/1999Objava: Odlok o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje Rogaška Slatina (Ur. l. RS št., 23/1993)


OPPN, ki so v postopkih izdelave: