Občina Rogaška Slatina

Prostorsko načrtovanje

Na področju prostorskega načrtovanja so v pripravi naslednji prostorski akti:

Občinski prostorski načrt - OPN

Predlog OPN je bil  usklajen z Ministrstvom za okolje in prostor in objavljen na spletnem strežniku Ministrstva 13.2.2012. Obvestilo Občine Rogaška Slatina, da poteka objava na spletu je bila posredovana nosilcem urejanja prostora 28.2.2012 z namenom, da pridobimo mnenja k predlogu.

Zaradi zapletov pri usklajevanju na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter ARSO (Agencija RS za okolje) glede ojezeritve Vonarskega jezera, ne moremo zaključiti občinskega prostorskega načrta. Predvien sprejem tega prostorskega akta je v letu 2016.

Občinski podrobni prostorski načrti - OPPN

OPPN, ki so bili sprejeti po uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju:


Objava: Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. list RS, št. 51/2010)

Ureditveno območje se nahaja v središču Rogaške Slatine (od Zdravstvenega doma do stare pošte). Na območju se nahajajo objekti, namenjeni turizmu, zdravstvu, rekreaciji, storitvenim dejavnostim. Vsebinsko veljavni prostorski akt predvideva širitev zdraviliško - turistične dejavnosti z izgradnjo treh hotelov s podzemnimi parkirišči, izgradnjo lekarne z garažno hišo, nadzidavo Hotela Pošte z dodatnim parkiranjem na montažni parkirni ploščadi.


Objava: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini (Ur. list RS št. 47/2011)

Lokacija OPPN je umeščena na 1,7 ha zemljišča med Kidričevo ulico in Tržiškim potokom. Območje je namenjeno gradnji poslovno - trgovske in stanovanjske dejavnosti.

Grafične priloge:

Povzetek.pdf (73,38 KB)

Stanje prostora.pdf (58,9 KB)

Ureditvena situacija.pdf (209,18 KB)


OPPN opredeljuje območje na 3 ha, ki je vsebinsko namenjena stanovanjski gradnji. Lokacija območja je v severnem delu naselja Kostrivnica, ob javni cesti, ki vodi do cerkve Sv. Lenarta, nasproti osnovne šole. OPPN je v objavljen v Uradne listu RS 101/2013.


Grafične priloge:

Vplivno obmocje - Kostrivnica.pdf (1093,89 KB)

Ureditvena situacija-Kostrivnica.pdf (1300,31 KB)


 

OPPN širitev zdraviliškega jedra

Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina, severovzhodno od obstoječega Zdravilišča. Velikost območja urejanja je ca. 7 ha. Na južnem delu območja je predvidena gradnja hotela, zahodno od hotela je predvidena izgradnja kulturno - turističnega središča, nad hotelom je predvidena izgradnja 8 apartmajskih objektov in obnova ter dozidava obstoječega Hotela Boč.

Grafične priloge:

 

Znotraj urejanja je predvidena ureditev objektov, potrebnih za odvijanje zdraviliško - turistične dejavnosti s spremljajočim programom. Predvidena je možnost fazna izgradnja, kot tudi lega in velikost posameznih objektov glede na potrebe investitorjev. OPPN je objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2013. 

Grafična priloga:

Obmocje obdelave 513-OPPN-SP-1.pdf (226,83 KB) 


OPPN, ki so v postopkih izdelave:


        - Ureditvena situacija