Občina Rogaška Slatina

Družina in socialne zadeve

— Zdravstvo

— Socialno varstvo

— Družina in otroci

— Mladina

— Starejši


Zdravstvo


Osnovno zdravstvo

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.

Osnovno zdravstveno varstvo je tista oblika organiziranosti, ki je dostopna brez napotnice in praviloma predstavlja prvi stik uporabnika z zdravstveno službo. Dejavnost vključuje: dejavnost splošne medicine, zdravstveno varstvo predšolskih otrok, zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, zdravstveno varstvo žensk, dejavnost medicine dela, prometa in športa ter zobozdravstveno dejavnost.

Osnovno zdravstveno dejavnost v občini zagotavlja JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah - Zdravstvena postaja Rogaška Slatina (soustanoviteljica zavoda je Občina Rogaška Slatina) in koncesionarji.Kazalniki zdravja v Občini Rogaška Slatina 

Projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ


Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Zdravstvena postaja Rogaška Slatina


Zasebni zdravstveni delavci s koncesijo

Občina Rogaška Slatina je soustanoviteljica JZ Celjske lekarne, ki opravlja na območju naše občine lekarniško dejavnost. Ta obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.


Javni zavod Celjske lekarne

Poslovna enota: Lekarna Rogaška Slatina


Osnovno zdravstveno zavarovanje občanov

Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, osebe brez krivdnih razlogov ter osebe, ki niso zavarovane osebe iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

O pravici odloča pristojni center za socialno delo po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, in sicer za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za enako obdobje kot denarna socialna pomoč.


Socialno varstvo

Center za socialno delo Celje, enota Šmarje pri Jelšah

S 1. 10. 2018 so se centri za socialno delo v regiji spojili v nov pravni subjekt Center za socialno delo Celje. Center poleg delovanja na sedežu posluje tudi v enotah. Enota Šmarje pri Jelšah tako ostaja osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva na našem območju. Deluje kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in izvaja strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Sprejemajo vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1…) ter odločajo o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.


Center za socialno delo Celje - Enota Šmarje pri Jelšah


Pisarna Centra za socialno delo na Občini Rogaška Slatina


Enkratna denarna pomoč za novorojence

V letu 2004 je Občinski svet občine Rogaška Slatina sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina. Enkratna denarna pomoč za novorojenca je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oz. roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Do denarne pomoči je upravičen eden od staršev pod pogojem, da imata upravičenec in novorojenec stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.

Na podlagi sklepa 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27. 2. 2019, višina te pomoči znaša 250,00 EUR. Sklep stopi v veljavo z uveljavitvijo Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019 (to je 2. 3. 2019)

Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu na oddelku za družbene dejavnosti (soba 205). Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dneva otrokovega rojstva. Obrazec se lahko dvigne na vložišču in na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

Družina in otroci

Predšolska vzgoja

Vrtec ni le kraj, kjer se otrok igra in zabava, vendar je mnogo več. Pravzaprav igra zelo pomembno in poučno vlogo v otrokovem razvoju. V vrtcu namreč spodbujajo otrokove lastne strategije dojemanja, izražanja in razmišljanja skozi različne aktivnosti: igro (miselno in fizično), pogovor, pripovedovanje.


V občini deluje Vrtec Rogaška Slatina, ki ga sestavljajo 4 enote oz. 24 oddelkov, obiskuje pa ga več kot 400 otrok. Dve enoti vrtca sta v Rogaški Slatini, po ena pa v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu. Vrtec nudi otrokom varno, urejeno, prijazno in spodbudno okolje, razvija partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu. Poleg rednih programov potekajo v vrtcu številni obogatitveni programi, kot so angleščina v vrtcu, portfolio, Fit Slovenija, računalništvo, Ciciban poje in igra, ter prireditve in praznovanja. Otrokom so na voljo tudi likovna soba, lego soba in knjižnica.


Vrtec Rogaška Slatina


Ceno programov Vrtca Rogaška Slatina na predlog vrtca določa ustanoviteljica - Občina Rogaška Slatina, ki krije razliko med prispevki staršev do polne cene programov. 


Cene od 1. 3. 2019 znašajo:

a) za dnevno varstvo: 


b) Dnevni odbitek za prehrano znaša 1,85 € za vse celodnevne programe.


c) Starši otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo od 1. julija do 31. avgusta letno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši so dolžni rezervacijo napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo starši plačajo prvi mesec 30% od njihovega, z odločbo CSD določenega dohodkovnega razreda, znižanega za znesek neporabljenih živil, drugi mesec pa 50%.


d) Starši otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi celomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši plačajo 50% zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Navedeno zmanjšanje plačila starši uveljavljajo na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, ki ju dostavijo na Občino Rogaška Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti prvega v mesecu za pretekli mesec.


e) Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo iz točke c) in d) le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.


Starši lahko za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna, uveljavljajo znižano plačilo vrtca. Če za pravico do znižanega plačila vrtca zaprošajo prvič, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Izpolnjeno vlogo je mogoče oddati na:
Vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločijo o nadaljnji upravičenosti do pravice.


Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.


Plačilo vrtca staršev v odstotku od cene programa


Mladina

Prizadevamo si za aktivno sodelovanje mladih v občini. S tem namenom je bil izdelan Predlog razvoja mladinskega dela v Občini Rogaška Slatina 2010 - 2013, katerega uresničevanje je ključna naloga koordinatorja v Mladinskem svetu Občine Rogaška Slatina.


Predlog razvoja predvideva krepitev podpornega okolja za razvoj mladinskega dela, animiranje in spodbujanje mladih za vključevanje v mladinske aktivnosti, informiranje in svetovanje mladim ter društvom, razvoj prostovoljnega dela, širjenje podjetniške kulture med mladimi, razvoj mladinskega turizma, spodbujanje mladinske kulture ter mednarodno sodelovanje in povezovanje mladih.


MSORS, Mladinski svet občine Rogaška Slatina


Uradne ure:
Mladinsko društvo Kostrivnica


KŠŠO, Klub študentov šmarske regije in Obsotelja


Uradne ure:


LAS - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Občini Rogaška Slatina

Droge so pereč problem današnjega časa tudi na področju naše občine. V spoznanju, da je trenutno nemogoče izriniti droge iz družbe, da njihova uporaba in zloraba povzroča vrsto težav tudi na lokalni ravni in s ciljem, da se pospeši razvoj organiziranega reševanja, smo se v Občini Rogaška Slatina leta 2004 odločili, da bomo organizirali delovno skupino, ki se bo ukvarjala s primarno preventivo na področju drog.


Programske usmeritve LAS-a:


V organizaciji Lokalne akcijske skupine vsako leto v maju poteka športno družbena akcija "Veter v laseh - s športom proti drogi". Osnovni namen akcije je, da se mladi družijo na športnih igriščih ter si v sproščenem vzdušju športa zapolnijo prosti čas. Omenjene akcije se udeleži okrog 250 mladostnikov iz Občine Rogaška Slatina, ki se pomerijo v košarki, odbojki, nogometu, in dvema ognjema.


Poleg tega pa se občasno organizira še kakšna odmevnejša prireditev. Kot npr. prireditev Z glavo na zabavo, enotedenski plesni festival, projekt Neodvisen.si …

Starejši

Osnovni cilj občine je, da na področju sociale v okviru zakonskih obveznosti skrbi za čim večjo socialno varnost občanov. Občina si bo prizadevala, da bo z zagotavljanjem različnih pomoči za starejše, tej populaciji omogočila čimdaljše in čimkvalitetnejše življenje v domačem okolju. Cilji na področju socialnega varstva vsebujejo izvajanje vseh že utečenih programov kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje pomoči na domu in financiranje družinskega pomočnika.


Institucionalno varstvo

Občina Rogaška Slatina zagotavlja varstvo starejših občanov s plačili storitev institucionalnega varstva, ko oskrbovanci nimajo zadosti lastnih sredstev za pokrivanje le-teh. Občani Rogaške Slatine so nastanjeni v različnih domovih za starejše po Sloveniji. Prevladuje nastanitev v Pegazovemu domu Rogaška Slatina, kjer prebiva okrog 55 stanovalcev ter v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer je nastanjenih okrog 40 oskrbovancev iz Občine Rogaška Slatina. V posebne socialne zavode in varstveno-delovne centre je vključenih 23 občanov naše občine.


Pomoč na domu

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam, da zagotavljajo mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč družini na domu. Občina Rogaška Slatina zagotavlja izvajanje teh programov preko Comett domov d.o.o., Podružnice Pegazov dom Rogaška Slatina.


Pomoč na domu, ki se izvaja v občini, je sestavljena iz različnih oblik organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. Pomoč je namenjena občanom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Storitev obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, dostavo kosil, itd.


Uporabniki pomoči na domu prispevajo k storitvi skladno z višino lastnih dohodkov, oziroma od 1. 3. 2019 dalje največ 5,70 EUR na uro za storitve, ki se izvajajo na delovni dan, za storitve, ki se izvajajo v nedeljo 7,98 EUR ter za storitve, ki se izvajajo na praznik oz. dela prost dan 8,55 EUR na uro.


Povezave:

Sofinanciranje socialnih programov

V občini se vsako leto, na osnovi javnega razpisa, iz občinskega proračuna sofinancirajo programi humanitarnih organizacij in društev, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo tudi socialnovarstvene dejavnosti.