Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 23. redno sejo, 27.2.2013

Številka: 0320-001/2013

Datum: 20.2.2013


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


23. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sreda, 27. februarja 2013 ob 15.00 uri
,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2. Poročilo o realizaciji sklepov.
3.

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Rogaška Slatina, 2. Obravnava.

(Gradivo je priloženo: poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

4.

Predlog Odloka o komunalnem prispevku v Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo: poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

5.

Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za obdobje 2013-2016.

(Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)

Obrazložitve k točki št. 5

6.

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.) 

7.

 Predlog odkupa zemljišča v k.o. Sp. Kostrivnica.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

8.
3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Rogaška Slatina, 2. Obravnava.
(Gradivo je priloženo: poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
4. Predlog Odloka o komunalnem prispevku v Občini Rogaška Slatina, 2. Obravnava.
(Gradivo je priloženo: poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
5. Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za obdobje 2013-2016.
(Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)
6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)
7. Predlog odkupa zemljišča v k.o. Sp. Kostrivnica.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)
8. Predlog menjalne pogodbe z družbo Zdravilišče Rogaška d.d..
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.

 Predlog menjalne pogodbe z družbo Zdravilišče Rogaška d.d..

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9. Pobude in vprašanja.
10. Razno.


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN