Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 24. redno sejo, 27.3.2013

Številka: 0320-0002/2013
Datum: 20. 3. 2012

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


24. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 27. marca ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za

leto 2012, 1. in 2. obravnava. 

4.

Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza

Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.

5.

Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za

obdobje 2013-2016.

6.

Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina.

7.

Letno poročilo Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina.

8.

Seznanitev z delovno uspešnostjo zastopnikov javnih zavodov

9.

Predlog zagotavljanja dodatnih sredstev za povečan obseg zimske

službe v sezoni 2012/2013. 

10.

Predlog menjalne pogodbe zaradi ureditve zemljiškoknjižnega

stanja za javni cesti, k.o. Kamence.

11.Predlog prodaje nepremičnine, parc.št. 1066 k.o. Rogaška Slatina. 

12.

Pobude in vprašanja.

13.

Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN