Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 26. redno sejo, 26.6.2013

Številka: 0320-0005/2013

Datum: 19. 6. 2013

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


26. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 26. junija ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška

Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni

zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, 2. obravnava.

4.

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za

leto 2013, 1. in 2. obravnava.

5.

Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti 3. alineje 1. odstavka

13. člena, 2. odstavka 14. člena in 1. odstavka 19. člena Odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri

Jelšah, 1. in 2. obravnava.

6.Predlog podelitve Priznanj občine Rogaška Slatina za leto 2013.
7.

Predlog za odpis neizterljivih terjatev upravnika Atrij z.o.o.

8.

Predlog za izdajo soglasja k najemu kredita za nakup poslovnih

prostorov javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o..

9.

Predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Rogaška Slatina, I., II.

in III. Osnovni šoli ter Glasbeni šoli Rogaška Slatina za šolsko leto

2013/2014.

10.

Predlog menjalne pogodbe zaradi ureditve zemljiškoknjižnega

stanja javne ceste, k.o. Rogaška Slatina.

11.

Predlog menjalne pogodbe zaradi ureditve zemljiškoknjižnega

stanja javne ceste, k.o. Negonje.

Skica

12.

Predstavitev projekta izgradnje kolesarske povezave Rogaška

Slatina - Podčetrtek.

Skica

13.

Prestavitev projekta izgradnje zavijalnih pasov, hodnika za pešce

in javne razsvetljave na zunanji obvoznici v območju industrijske

cone Negonje. 

Skica projekta

14. Pobude in vprašanja
15.

Razno.
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN