Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 27. redno sejo, 25.9.2013

Številka: 0320-0006/2013

Datum: 18. 9. 2013

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


27. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 25. septembra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Poročilo o izvedbi druge korespondenčne seje.

4.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, 1. obravnava.

OPPN skica 

5.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 1.1.2013

do 31.7.2013.

6.

Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov za

obdobje 2013-2016. 

7.

Predlog vzpostavitve parkirišč za brezplačno kratkotrajno

parkiranje - modrih con v Rogaški Slatini.

Skica parkirnih mest z uvedbo modrih con

8.

Predlog imenovanja članov Sveta JZ Knjižnica Rogaška Slatina.

9.

Predlog imenovanja članov Sveta JZ za turizem in kulturo

Rogaška Slatina.

10.

Predlog mnenja o kandidatki za direktorico JZ Ljudska univerza

Rogaška Slatina.

11.

Predstavitev aktivnosti ob začetku izgradnje poslovnega objekta

Lekarna Rogaška Slatina in podzemne parkirne hiše Promenada.

12.

Predlog ureditve premoženjsko pravnega stanja po zaključku

gradnje krožišča Tekačevo.

13.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja po zaključku gradnje

javne ceste v Rjavici.

14. Pobude in vprašanja
15.

Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN