Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 28. redno sejo, 30.10.2013

Številka: 0320-0008/2013

Datum: 18. 10. 2013

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


28. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 30. oktobra ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za

območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, 2. obravnava.

4.

Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem

področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina,

1. in 2. obravnava.

5.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014,

- Obrazložitve splošnega dela po ekonomski klasifikaciji

1. obravnava.

6.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za

stanovanjsko sosesko v Kostrivnici,

- Skica zazidalne oz. ureditvene situacije

1. obravnava.

7.

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška

Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob

Sotli in Poljčane, 1. obravnava.

8.

Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske

odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,

Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 1. obravnava

9.

Predlog Odloka o spremembah odloka o ravnanju s komunalnimi

odpadki v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.

10.

Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s

komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina.

11.

Predstavitev projekta obnove kulturnega spomenika lokalnega

pomena Sv. Nepomuka

- Prikaz v prostoru

12.

Pobude in vprašanja.

13.

Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN