Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 29. redno sejo, 27.11.2013

Številka: 0320-0009/2013

Datum: 20. 11. 2013

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


29. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 27. novembra ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Gradivo v pripravi.

1.

Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014, 2. obravnava.

4.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko v Kostrivnici, 2. obravnava.

5.

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, 2. obravnava.

6.

Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 2. obravnava.

7.

Predlog potrditve elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo.

8.

Predlog elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode.

9.

Predlog elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

10.

Predlog elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov družbe Simbio d.o.o. in predlog potrditve nove cene odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov.

11.

Predlog elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov družbe Simbio d.o.o. in predlog nove cene obdelave komunalnih odpadkov.

12.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina.

13.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina.

14.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina.

15.

Predlog skupnega občinskega programa varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.

16.

Predlog za znižanje cene za programe v Vrtcu Rogaška Slatina od 01. 12. 2013 dalje.

17.

Predlog za spremembo cene pomoč družini na domu od 01. 01. 2014 dalje.

18.

Predlog Letnega programa športa za leto 2014.

19.

Predlog za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Ljudske univerze Rogaška Slatina.

20.

Predlog imenovanja kandidata za oblikovanje liste predstavnikov ustanoviteljev v Svet zavoda RŠS Celje.

21.

Seznanitev z aktivnostmi Razvojnega sveta regije in Sveta Savinjske regije.

22.

Predlog odkupa zemljišča za gradnjo kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek in prenos na investitorja.

23.

Predlog odkupa zemljišča v kategorizirani cesti zaradi vzpostavitve pogojev za gradnjo kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek.

24.

Pobude in vprašanja.

25.

Razno.
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN