Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 30. redno sejo, 29.1.2014

Številka: 0320-0001/2014

Datum: 22. 1. 2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


30. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 29. januarja 2014 ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Poročilo o opravljeni 3. korespondenčni seji Občinskega sveta

Občine Rogaška Slatina.

4.

Predstavitev aktivnosti JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah glede

zapolnitve kadrovskega načrta v Zdravstveni postaji Rogaška

Slatina.

5.

Predstavitev aktivnosti v zvezi z registracijo in delovanjem JZ za

turizem in kulturo Rogaška Slatina.

6. Predlog sklenitve menjalne pogodbe v k.o. Brestovec.

7.

Predlog prodaje etažnega dela na naslovu Ulica Talcev 3, Rogaška

Slatina.

8.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe v k.o. Sp. Sečovo.

9.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe v k.o. Male Rodne.

10.

Predlog prodaje nepremičnine zaradi zaokrožitve obstoječe

gradbene parcele, k.o. Rogaška Slatina.

11.

Pobude in vprašanja

12.

Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN