Občina Rogaška Slatina

Organi občine

Občina ima naslednje organe:

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Volijo ga prebivalci občine za štiri leta na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Občinski svet Občine Rogaška Slatina šteje 20 članov, ki se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu. Za volitve članov občinskega sveta je območje občine razdeljeno na tri volilne enote. Volilne enote obsegajo eno ali več naselij ali njihovih delov ter so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.


Povezave:

Župan

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župana volijo volivci vsaka štiri leta neposredno, in sicer hkrati z rednimi volitvami v občinski svet. Za volitve župana je območje celotne Občine Rogaška Slatina kot ena volilna enota. 


Povezava: Župan in podžupana

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:


Povezava: Člani nadzornega odbora