Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 31. redno sejo, 26.2.2014

Številka: 0320-0002/2014

Datum: 19. 02. 2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


31. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 26. februarja ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina,

1. obravnava.

4.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi

javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška

Slatina, 1. in 2. obravnava.

5.

Predlog Odloka o spremembi odloka o načinu in pogojih izvajanja

gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in

pogrebne dejavnosti, 1. in 2. obravnava.

6.

Poročilo koncesionarja o izvajanju javne službe urejanja pokopališč

ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v trajanju koncesijskega

razmerja.

7.

Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za

obdobje 2014-2017 ter prerazporeditev sredstev v proračunu

za leto 2014.

8.

Predlog Lokalnega programa kulture Občine Rogaška Slatina

za obdobje 2014-2017.

9.

Predlog spremembe sistemizacije delovnih mest v JVIZ Vrtec

Rogaška Slatina.

10.

Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda

Šolski center Rogaška Slatina.

11.

Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda

RŠS Celje.

12

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja za del javne poti,

k.o. Čača vas.

13Predlog soglasja k imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina; dodatno uvrščena točka na dnevni red

14.

Pobude in vprašanja.

15.

Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN