Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 32. redno sejo, 26.3.2014

tevilka: 0321-0002/2014

Datum: 19. 03. 2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


32. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 26. marcaob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina,

2. obravnava.

4.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška

Slatina za leto 2013, 1. in 2. obravnava.

       Občine Rogaška Slatina za leto 2013.
5.

Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega

sveta in župana Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava.

6.

Predlog Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti

in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška

Slatina, 1. obravnava.

7.

Predlog Odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje

za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.

8.

Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne

volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina.

9.

Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2014-2017.

10.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja za del javne ceste

Tuncovec - Strmec LC 356 091.

11.

Predlog zaokrožitve gradbene parcele v k.o. Drevenik.

12

Imenovanje skupne predstavnice občin na območju UE Šmarje pri Jelšah

v Svet CSD Šmarje pri Jelšah.

13.

Pobude in vprašanja.

14.

Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN