Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 33. redno sejo, 30.4.2014


Številka: 0321-0004/2014

Datum: 23. 04. 2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


33. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 30. april ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:


1.

Zapisnik 33. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov

Občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.

4.

Predlog Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti

in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine

Rogaška Slatina, 2. obravnava.

5.

Predlog Odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne

kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina,

2. obravnava.

6.

Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina.

7.

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Razvojna agencija Sotla, 1. obravnava.

8.

Predlog Tržnega reda mestne tržnice Rogaška Slatina, 1. obravnava.

9.

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za

leto 2014 - pojasnilo glede vrednosti točke za odmero.

10.

Predlog uskladitve višine sejnin občinskega sveta in delovnih teles

na datum 1.1.2013.

11.

Poročilo o delu v letu 2013 Medobčinskega inšpektorata in redarstva

občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.

12.

Pobude in vprašanja.

13.

Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN