Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 34. redno sejo, 28.5.2014

Številka: 0320-0005/2014

Datum: 21. 05. 2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


34. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 28. maj ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 33. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Razvojna agencija Sotla, 2. obravnava.

4.

Predlog Tržnega reda mestne tržnice Rogaška Slatina,

2. obravnava.

5.

Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega

proračuna za pospeševanje zaposlovanja, 1. obravnava.

6.

Predlog Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih

komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina,

1. obravnava.

7.

Predlog objave javnega razpisa za podelitev koncesije za

opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

dejavnosti (za področje splošne oz. družinske medicine) na

območju Občine Rogaška Slatina

8.

Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za

obdobje 2014-2017 ter prerazporeditev sredstev v proračunu

za leto 2014.

9.

Predlog oblikovanja mnenja h kandidatom za ravnatelja JVIZ I. OŠ

Rogaška Slatina.

10.

Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Rogaška Slatina

za leto 2013.

11.

Predlog sklenitve sodne poravnave za del poslovnih prostorov

v stanovanjskem objektu na naslovu Ulici XIV. divizije 12,

Rogaška Slatina

12.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja za javno cesto,

k.o. Kamence.

13.

Predlog prodaje stavbnega zemljišča, k.o. Rogaška Slatina.

14.

Predlog sodelovanja na javni dražbi za prodajo premoženja

stečajnega dolžnika Turizem naložbe d.o.o., k.o. Rogaška Slatina.

15.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2013.

16.

Pobude in vprašanja

17Razno.
18.

Predog za dodatno točko dnevnega reda 34. redne seje.

       za prodajo nepremičnine.
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN