Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 35. redno sejo, 2.7.2014

Številka: 0320-0006/2014

Datum: 24. 06. 2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


35. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 2. julija ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 34. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega

proračuna za pospeševanje zaposlovanja, 2. obravnava.


4.

Predlog Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih

komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina,

2. obravnava.


5.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi

javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška

Slatina, 1. in 2. obravnava


6. Predlog podelitve Priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2014.


7.

Predlog cen izvajanja lokalne gospodarske javne službe na

področju opravljanja pokopališke dejavnosti za naslednje koncesijsko

obdobje.


8.

Predlog spremembe kadrovskega načrta občine za leto 2014.


9.

Informacija glede novelacije koncesijske pogodbe z družbo

Adriaplin d.o.o.


10.

Predlog delnega pokrivanja ugotovljenega primanjkljaja Zavoda

za kulturo Rogaška Slatina ob spojitvi zavodov.


11.

Predlog sistemizacije delovnih mest v JVIZ Vrtcu Rogaška Slatina,

I., II. in III. Osnovni šoli Rogaška Slatina ter Glasbeni šoli Rogaška

Slatina.


12.

Seznanitev s potekom projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.


13.

Seznanitev s potekom projekta izgradnje kolesarske povezave

Rogaška Slatina - Podčetrtek.


14.

Seznanitev s potekom projekta Povečanje atraktivnosti centra

Rogaška Slatina.


15.

Seznanitev s potekom energetskih sanacij I. in II. Osnovne šole

Rogaška Slatina.


16.

Predlog nakupa zemljišča na območju Smučišča Janina.
17. Predlog menjalne pogodbe v k.o. Drevenik, Čoklec.

18.Predlog menjalne pogodbe v k.o. Topole in k.o. Rodne, Fuhrer.

19.Pobude in vprašanja.

20.

Razno


D1

Gradivo za dodatno točko št. 1:

Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje

2014-2017.


D2

Gradivo za dodatno točko št. 2:

Seznanitev z vlogo družbe Zdravilišče Rogaška d.d. glede namere

za razpolaganje z delom Zdraviliškega parka Rogaška Slatina.
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN