Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 1. redno sejo, 22.10.2014

Številka: 0320-0008/2014

Datum: 15. 10. 2014V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


1. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 22. oktober ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta.


2.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o izidu volitev

župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v

Občini Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Aleksić, predsednik

Občinske volilne komisije.)


3.

Imenovanje tričlanske komisije mandatne komisije za potrditev

mandatov.


4.

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta.


5.

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.


6.

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN