Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 2. redno sejo, 19.11.2014

Številka: 0320-0008/2014

Datum: 7. 11. 2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1,15/0819/12) sklicujem


2. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 19. novembra ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju od

1.1.2014 do 31.7.2014.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

4.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015,1. obravnava.

(Gradivo je priloženo: poročevalca: mag. Branko Kidrič in

ga. Monja Puhek.)

5.

Predlog nakupa nepremičnin v centru Rogaške Slatine (območje stare

glasbene šole).
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

6.

Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo bo priloženo naknadno; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

7.

Predstavitev bistvenih sprememb v pogodbi o koncesiji med Občino

Rogaška Slatina in družbo Adriaplin d.o.o.(Gradivo je priloženo; poročevalki: ga. Petra Gašparić in

ga. Ksenija Mahnič.)

8.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekt Pod Belewuem 30,

Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja po rekonstrukciji lokalne

ceste (Hernavs).

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

10.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja za javno cesto v Mladinski

ulici (Aralica).

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

11.

Predlog prodaje nepremičnine v lasti občine družbi Solver Bel d.o.o.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

12.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja za javno cesto na

Kamencah (Bračun).

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

13.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja za javno cesto na

Kamencah (Klemečič).

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

14 Razno.
15.

Predog za dodatno točko dnevnega reda 34. redne seje.
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN