Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 3. redno sejo, 17.12.2014

Številka: 0320-0010/2014

Datum: 10. 12. 2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1,15/0819/12) sklicujem


3. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 17. decembra ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015,

2. obravnava

(Gradivo je priloženo: poročevalca: mag. Branko Kidrič in 

ga. Monja Puhek.)

4.

Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu

za območje S 8 a Tržišče, 1. in 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in

g. Tomaž Strehovec.)

5.

Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2014-2017

in prerazporeditve sredstev v proračunu za leto 2014.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)

6.

Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogaška

Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

7.

Predlog sklepa o ustanovitvi začasnega delovnega telesa Občinskega

sveta Občine Rogaška Slatina, Odbora za kmetijstvo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

8.

Predlog imenovanja članov komisije za sprejem otrok v JVIZ Vrtec 

Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo, poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

9.

Predlog Letnega programa športa v občini Rogaška Slatina

za leto 2015.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

10.

Predlog za spremembo cene pomoč družini na domu od 1. 1.

2015 dalje.

(Gradivo je priloženo, poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

11.

Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2015-2020.

(Gradivo je priloženo, poročevalki: ga. Polonca Golob Kovačič in

mag. Nataša Koražija.)

12.

Seznanitev s povzetkom regijskega izvedbenega načrta napodročju 

socialnega varstva 2014-2015 za savinjsko statistično regijo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

13.

Pobude in vprašanja

14 Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN