Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 4. redno sejo, 28.1.2014

Številka: 0320-0011/2014

Datum: 21.1.2014

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1,15/0819/12) sklicujem


4. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 28. januarja ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Seznanitev s postopkom imenovanja članov delovnega telesa

bčinskega sveta Občine Rogaška Slatina, Odbora za kmetijstvo.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

4.

Predstavitev projekta obnova Parka ob paviljonu Tempel.(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Tomaž Strehovec in g. Uroš Birsa.)

5.

Predlog ukinitve javnega dobra zaradi vrisa objekta po zaključku

investicije, k.o. Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

6.

Predlog ukinitve javnega dobra zaradi vrisa ceste po zaključku

rekonstrukcije javne ceste, k.o. Sv. Florijan.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

7.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Ceste in k.o. Tekačevo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

8.

Predlog pristopa k prodaji zemljišča zaradi zaokrožitve gradbene

parcele, k.o. Sv. Florijan.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9.

Predlog prodaje kmetijskega zemljišča v k.o. Čača vas.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

10.

Seznanitev z imenovanjem podžupanov za mandatno

obdobje 2014-2018.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

11.

Seznanitev s postopkom usklajevanja odmernih osnov za NUSZ.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Čuješ.)

12.

Pobude in vprašanja

13 Razno.mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN