Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 5. redno sejo, 25.2.2014

Številka: 0320-0001/2015

Datum: 18. 2. 2015

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem


5. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 25. februarja ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za

leto 2015, 1. in 2. obravnava. (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in

ga. Monja Puhek.)


4.

Predlog Spremembe Statuta Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava.

(Gradivo je predloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in

ga. Petra Gašparić.)


5.

Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina,

1. obravnava.

(Gradivo je predloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan

in ga. Petra Gašparić.)


6.

Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu Občine Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in

g. Marjan Čuješ.)


7.

Predlog imenovanja članov organa občine, Občinske volilne komisije

Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec mag. Bojan Pirš.)


8.

Predlog imenovanja članov delovnega telesa Občinskega sveta

Občine Rogaška Slatina, Odbora za kmetijstvo.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)


9.

Predlog imenovanja predstavnika občine v Skupščino javnega

podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o..

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)


10.

Predlog imenovanja predstavnika občine v Svet JZ Glasbena šola

Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)


11.

Seznanitev s poročili organizatorjev političnih kampanj o izvedbi

lokalnih volitev v letu 2014. 

lokalnih volitev v letu 2014volilne kampanje - dodatno

(Gradivo bo predloženo na seji; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


12.

Predlog mnenja k "Strateškemu načrtu JZ za turizem in kulturo

Rogaška Slatina za področje kulture 2015-2020".

(Gradivo je priloženo; poročevalca g. Saša Kopinč in

ga. Polonca Golob Kovačič.)


13.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi po zaključku investicije

rekonstrukcije javne ceste v Negonju, k.o. Negonje.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


14.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi zaradi uskladitve

dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, k.o. Sv. Florijan.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


15.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi zaradi uskladitve dejanskega

stanja z zemljiškoknjižnim, k.o. Velike Rodne.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


16.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi zaradi uskladitve dejanskega

stanja z zemljiškoknjižnim, k.o. Plat.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

17.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi zaradi uskladitve dejanskega

stanja z zemljiškoknjižnim, k.o. Sp. Sečovo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)


18.

Predlog spremembe rezervacij v JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka ga. Polonca Golob Kovačič.)


19. Pobude in vprašanja.
20.

Razno

o določitvi obmejnih problemskih območij


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN