Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 6. redno sejo, 25.3.2014

Številka: 0320-0002/2015

Datum: 18. 3. 2015

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1,15/0819/12) sklicujem


6. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 25. marcaob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Spremembe Statuta Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.


4.

Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.

5.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za

leto 2014, 1. in 2. obravnava.


6.

Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018.


7.

Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,

Rogatec in Podčetrtek.


8.

Predstavitev projekta: Parkirna ploščad ob Celjski cesti. 9. Seznanitev z aktivnostmi organov regije.

10. Pobude in vprašanja.
11.

Razno
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN