Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 7. redno sejo, 29.4.2015

Številka: 0320-0003/2015

Datum: 22. 4. 2015

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1,15/0819/12) sklicujem


7. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 29. aprila ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi

JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.


4.

Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in

podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020,

1. obravnava.


5.

Predlog soglasja k imenovanju direktorice JZ Knjižnica Rogaška Slatina.


6.

Predlog soglasja k imenovanju direktorja JZ za turizem in kulturo

Rogaška Slatina.


7.

Predlog imenovanja članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu Občine Rogaška Slatina.


8.

Predlog dopolnitve sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina glede

nakupa zemljišča za Smučišče Janina.


9.

Seznanitev občinskega sveta z zaključkom postopka razpolaganja s

premoženjem MKS Rogaška Slatina v KTV sistemu.


10.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2014.


11.

Poročilo upravljalca občinskih stanovanj, Atrij Celje d.o.o. za leto 2014.


12.

Pobude in vprašanja


13.Razno


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN