Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 8. redno sejo, 27.5.2015

Številka: 0320-0004/2015

Datum: 20. 5. 2015

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 28/15) sklicujem


8. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 27. maja ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in

podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020,

(Gradivo bo priloženo po pridobitvi soglasja pristojnega ministrstva),

2. obravnava.


4.

Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,

Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 1. obravnava.


5.

Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Rogaška Slatina za leto 2014.


6.

Predlog izdaje pozitivnega soglasja k imenovanju ravnateljice JVIZ

Vrtec Rogaška Slatina.


7.

Predlog prodaje finančnega premoženja občine v Veterinarski postaji

Šmarje pri Jelšah d.o.o..


8.

Predlog prodaje stvarnega premoženja občine, stanovanje v ulici

Talcev 5, Rogaška Slatina.


9.

Predstavitev projekta "Poslovni center Vrelec".


10.

Turistično - rekreacijski center Vonarsko jezero; seznanitev z aktualnim

stanjem projekta.


11.

Pobude in vprašanja.


12.

Razno
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN