Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 9. redno sejo, 24.6.2015

Številka: 0320-0005/2015

Datum: 17. 6. 2015

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 28/15) sklicujem


9. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 24. junija ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva

in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje

2015 - 2020, 2. obravnava.


4.

Predlog Odloka o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu mestne

tržnice Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.


5.

Predlog potrditve sistemizacije za šolsko leto 2015/2016 za JVIZ

na območju občine.


6.

Predlog za podelitev priznanj občine Rogaška Slatina za leto 2015.


7.

Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje

2015-2018 ter predlog prerazporeditve sredstev v proračunu

za leto 2015.


8.

Predstavitev projekta "Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu".


9.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja po zaključku

investicije, k.o. Tekačevo.


10.

Pobude in vprašanja.


11.

Razno
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN