Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 10. redno sejo, 30.9.2015

Številka: 0320-0006/2015

Datum: 23. 9. 2015

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 28/15) sklicujem


10. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 30. septembra ob 15.00 uri,

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,

Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

4.

Predlog Statuta Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava. 

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in

ga. Petra Gašparić.)

5.

Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina,

1. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in

ga. Petra Gašparić.)

6.

Predlog Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja

S2 - Ratanska vas, 1. in 2. obravnava. 

Gradivo je priloženo; Poročevalca:mag. Branko Kidrič, župan in

g. Tomaž Strehovec.)

7.

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju 1.1.2015 - 31.7.2015.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

8.

Predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018

ter prerazporeditev sredstev v proračunu za leto 2015.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)

9.

Predlog zagotovitve dodatnih proračunskih sredstev za sofinanciranje

neprofitnih in tržnih najemnin.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Brigita Kregar Drofenik.)

10.

Predlog dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine

za leto 2015.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

11.

Predlog soglasja k imenovanju direktorice JZ Razvojna agencija Sotla.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

12.

Predlog imenovanja predstavnika občine v Svet JZ ZD Šmarje pri Jelšah.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

13.

Informacija o pristopu Občine Rogaška Slatina k Sporazumu o

odpustu dolgov.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

14.

Predlog sklenitve menjalne pogodbe v k.o. Sv. Florijan.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

15.Pobude in vprašanja.
16.

Razno.
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN