Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 11. redno sejo, 28.10.2015

Številka: 0320-0007/2015

Datum: 16. 10. 2015

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 28/15) sklicujem


11. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 28. oktobra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Predlog Statuta Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.


4.

Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina,

2. obravnava.


5.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina, 1. obravnava.


6.

Predlog Odloka o komunalnih taksah v Občini Rogaška Slatina,

1. obravnava.


7.

Predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018. 


8.

Predstavitev projekta Humanitarni center Rogaška Slatina.


9.

Predlog spremembe sistemizacije delovnih mest v II. OŠ Rogaška Slatina.


10.

10. Pobude in vprašanja.


11.

Razno:

  • Informacija o namestitvi defibrilatorjev v občini Rogaška Slatina.
  • Predstavitev aktivnosti občinskih strokovnih služb na predlog 
        Zakona o dopolnitvah zakona o varstvu okolja.
  • Odgovor na vprašanje mag. Andrejke Flucher iz 10. redne seje.
  • Odgovor na vprašanje g. Antona Plevčaka iz 10. redne seje.
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN